Strafferet

Strafferet

En straffesag kan være en af de mest udfordrende oplevelser i dit liv, uanset om du sidder som offer, tiltalt eller pårørende. Det er derfor særligt vigtigt, at man i denne type sager lader sig repræsentere ved en advokat man har tillid til og er tryg ved.

Som din advokat er vi opmærksomme på din særlige situation og er dedikerede til din sag. Vi har ry for at være grundige, hvor den strategiske planlægning og supplerende efterforskning indgår som en naturlig del af vores ydelser.

DRACHMANN ADVOKATER har mange års erfaring, som både bistandsadvokat og forsvarsadvokat i alle typer straffesager, herunder både de mere traditionelle sager om vold, tyveri, overgreb m.m., men også særligt særlovsovertrædelser som eksempelvis økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi er vant til at navigere inden for de komplekse dele at strafferetten, hvad der er særligt vigtigt inden for den type sager.

Med møderet for landsret og højesteret strækker vores erfaringer til alle appelprocesser, og vi kan repræsentere dig i alle retsinstanser, hvad der har sine åbenlyse fordele.

Forsvarsadvokat – dit frie valg

Hvis ikke man har tilkendegivet et ønske om valg af en bestemt forsvarsadvokat, vil retten beskikke en forsvarsadvokat, ud fra en begrænset liste af advokater udpeget af justitsministeriet (beneficeret advokater).

Der er ikke krav om, at den forsvarsadvokat du gerne vil bruge, skal stå på denne særlige liste.

Der er altid frit advokatvalg, og du bestemmer suverænt, hvilken advokat du vil have skal repræsentere dig

Hos DRACHMANN ADVOKATER er vi her for at hjælpe dig hele vejen fra start til slut og sikrer, at dine rettigheder og interesser bliver beskyttet. Med os ved din side kan du være sikker på, at din sag bliver håndteret med den højeste grad af faglig kvalitet og engagement.

Kontakt Jakob Vinding på tlf. 49 28 04 34 eller e-mail jv@drachmann.dk, hvis du ønsker en forsvarsadvokat med stor erfaring, engagement og dedikation til din sag – det kan betyde forskellen mellem en domfældelse og en frifindelse.

Bistandsadvokat

Hvis du været udsat for vold, seksualforbrydelse eller anden personfarlig kriminalitet, kan du have ret til en gratis bistandsadvokat.

Hos DRACHMANN ADVOKATER har vi stor erfaring med at repræsentere klienter, der har været udsat for en forbrydelse.

Med os som din bistandsadvokat, sikrer vi, at du er grundigt vejledt i forbindelse med sagens gang hos politiet og i retten, så du føler dig tryg i hele processen.

Vi hjælper med at fremsætter begæring om, at gerningsmanden føres ud af retslokalet i forbindelse med din vidneafhøring, hvis det er nødvendigt, og med at fremsætte erstatningskrav. Under sagen er vi også med til at sikre, at du ikke bliver stillet unødvendige spørgsmål om din troværdighed eller andre spørgsmål uden relevans for straffesagen.

Hvis du er pårørende til en person, der er død efter en forbrydelse, kan du også have ret til en bistandsadvokat.

Du er velkommen til at kontakte Jakob Vinding på tlf. 49 28 04 34 eller e-mail jv@drachmann.dk, hvis har spørgsmål eller du er i tvivl om du er berettiget til en bistandsadvokat.

Læs mere om Strafferet

Inden straffesagen begynder

Selvom du ikke er tiltalt endnu, er det ikke for tidligt at kontakte en forsvarsadvokat – det kan være afgørende for din sag, at få den bedste rådgivning helt fra start. Ikke sjældent kan din forklaring i den første afhøring have afgørende betydning for udfaldet af din straffesag.  Derfor er det vigtigt at du allerede på det tidspunkt, hvor du bliver oplyst om sigtelsen, kontakter en forsvarsadvokat, og under ingen omstændigheder udtaler dig før du har haft mulighed for at gennemgå sagen med din forsvarsadvokat.

 

Straffesagens forløb

Efterforskningen af sagen vil blive udført af politiet, og på baggrund af denne fase vil anklagemyndigheden vurdere, om der skal rejses tiltale mod dig.

I tilfælde af, at der rejses tiltale, vil straffesagen begynde i byretten, og når straffesagen skal afgøres, foregår det ved en såkaldt hovedforhandling. I de situationer, hvor en dom kun vil medføre en bødestraf, vil afgørelsen normalt blive truffet af én juridisk dommer, mens hvis dommen kan medføre fængselsstraf, vil der ligeledes være to lægdommere til stede.

 

Under straffesagen

Almindelige sager er offentlige og indledes med, at anklageren læser anklageskriftet op. Herefter vil du blive afhørt. Det er vigtigt at bemærke, at i straffesager har du ret til ikke at udtale dig, og som din forsvarsadvokat vil vi være til stede og vejlede dig om dine rettigheder. Herefter vil anklageren nøje gennemgå beviserne i sagen og afhøre eventuelle vidner.

Som din forsvarsadvokat vil vi ligeledes have lejlighed til at fremlægge modbeviser og afhøre indkaldte vidner. Vidner har som udgangspunkt pligt til at besvare spørgsmål og er forpligtet til at tale sandt.

Når alle argumenter er fremført, vil retten træffe afgørelse, om du er skyldig eller ej, samt fastsætte en eventuel straf, såfremt du findes skyldig.

Du har som udgangspunkt ret og pligt til at være til stede ved hovedforhandlingen i retten.

 

Efter straffesagens afgørelse

Ved domsafsigelsen i en straffesag er der tre mulige udfald. Enten bliver du frifundet, fundet delvist skyldig eller skyldig. Uanset resultatet vil vi som din forsvarsadvokat fortsat kunne hjælpe dig.  Bliver du frifundet, eller delvist frifundet, kan vi hjælpe med at afdække dine muligheder for at søge om erstatning. Hvis du bliver dømt, kan vi bistå dig med at indbringe sagen for landsretten, og hvis du skal afsone, kan vi hjælpe dig med at søge om fodlænke, orlov, flytning mv.

 

Betaling af din forsvarsadvokat

Udgifterne til din forsvarsadvokat afholdes af statskassen, hvis du frifindes, og hvis du dømmes, skal du refundere statskassen for udgifterne til forsvareren. Det vil normalt være muligt at aftale en afdragsordning. Det er retten, der fastsætter salæret til din forsvarer – uanset om det er en forsvarsadvokat retten har tildelt dig eller en du selv har valgt.

 

Personlig støtte

Hvis du er sigtet eller tiltalt for en forbrydelse, kan det oftest være en stor belastning først og fremmest for dig – men ofte også for din familie. Hos DRACHMANN Advokater tilbyder vi personlig og tillidsfuld støtte gennem hele processen, og vi er dedikeret til at sikre, at du og din familie føler jer støttet og informeret gennem hvert trin i sagen.

Medarbejder med dette speciale

Skal vi kontakte dig?

§

Artikler om Strafferet

Nyhed
31.12.2023

Overskrift på nyhed 1

Nyhed
31.12.2023

Overskrift på nyhed 2

DRACHMANN
Grundlagt i 1906, vi er Helsingørs ældste advokatfirma. Dedikeret til at yde professionel juridisk rådgivning og ejendomsadministration. Fortrolighed, engagement, og samfundsansvar er hjørnestenene i vores praksis.
Besøg os
Helsingør
Nordhavnsvej 1, 2. sal 
3000 Helsingør
Google Maps
Allerød
Gydevang 39-41, 2. sal
3450 Allerød
Google Maps
CVR-nr. 20 84 11 33
Klientkonto nr. 31 63 24 11 71 05 75 
© 2024 DRACHMANN