Aktuelle Artikler

Hos DRACHMANN ADVOKATER er du altid sikker på, at den nyeste lovgivning, de nyeste domme, og de nyeste litterere artikler og tidsskrifter vil blive inddraget i den rådgivning du modtager.

Vi skriver løbende artikler, og holder løbende kurser om aktuelle retsområder, hvilket i øvrigt offentliggøres i dagspressen og andre tidsskrifter.

Neden for kan du se og læse de seneste udgivelser.

Privatret
Opdateret den 2. december 2021

Ny højesteretspraksis på familieretsområdet

Ved dom afsagt den 5. januar 2021 har Højesteret taget stilling til en sag om samvær. Samværet mellem mor og barn havde været afbrudt i ét år, og inden da havde der været en meget dårlig kontakt, da moderen, som er udenlandsk statsborger, havde fået afslag på opholdstilladelse i Danmark. Kontakten havde derfor igennem flere år primært bestået af Skype-samtaler.

Højesteret gjorde det ved afgørelsen klart, at moderen havde ret til samvær på trods af længere tids afbrydelse heraf.

Fastsættelsen af samvær blev også bakket op af børnesagkyndig udtalelse i sagen. Sagen er især principiel på nuværende tidspunkt, hvor der er meget lang sagsbehandlingstid i Familieretshuset, der også medfører afbrud af samvær i kortere eller længere perioder.

oo000oo

Derudover har Højesteret i september 2020 truffet afgørelse i en sag om forældremyndighed. Højesteret har hermed gjort det klart, at groft udøvet samværschikane over en længere periode kan få betydning, idet Højesteret i den foreliggende sag ophævede den fælles forældremyndighed og tillagde faderen denne henset til samværschikanen udøvet fra moderens side.

Denne afgørelse er i tråd med lovforarbejde på området, hvoraf fremgår, at den af forældrene, der bedst evner at få fremtidige samværsordninger til at fungere, i den forliggende sag faderen, skal til-lægges forældremyndigheden ved ophævelsen.

Afgørelsen blev truffet til trods for, at det blev vurderet, at moderen var og havde været primær omsorgsperson, men hensynet til et fremtidigt samarbejde blev vægtet herover.

Har du spørgsmål til sager omkring samvær, bopæl og forældremyndighed, kan du kontakte advokat Mette Rude Clemmensen eller advokat Jakob Vinding, hos DRACHMANN ADVOKATER, Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør.

 

Artiklen er skrevet af advokat, Mette Rude Clemmensen,
partner hos DRACHMANN ADVOKATER

 

Samarbejdspartnere

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top