Forretningsbetingelser

1) Ved sagens modtagelse
Ved modtagelse af en sag undersøger kontoret, om der foreligger inhabilitet, interessekonflikt eller anden årsag til, at kontoret ikke kan bistå i sagen. Vi hjælper med at henvise til anden advokat, hvis kontoret ikke kan bistå i sagen.
DRACHMANN ADVOKATER er omfattet af reglerne om Hvidvaskningsloven og vi har derfor pligt til at indhente og opbevare de efter loven påkrævede oplysninger fra klienter.

2) Klientmidler
Klientmidler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelse og forvaltes efter gældende regler.
Tilskrevne renter tilfalder klienten efter gældende regler.

3) Fortrolighed
Advokater er underlagt en særlig tavshedspligt og alle oplysninger i sagen skal behandles fortroligt af enhver til kontoret knyttet person.

4) Rådgivning og anvendelse af denne
Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning. Rådgivning fra DRACHMANN ADVOKATER må ydes udelukkende til klienten og må ikke uden udtrykkeligt samtykke anvendes af andre.

5) Dokumenter
Originale dokumenter udleveres normalt i forbindelse med opgavens afslutning. Sagens øvrige dokumenter opbevares i 5 år fra fakturadato.

6) Honorar
DRACHMANN ADVOKATER’s honorar beregnes på grundlag af en samlet bedømmelse af de forhold, der gør sig gældende i den enkelte sag. I bedømmelsen indgår den tid såvel i som uden for normal arbejdstid, der er medgået ved behandlingen af sagen, arbejdets omfang, vanskelighed og art, herunder graden af den specialistviden, der har været anvendt på sagen, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat. Den sagsansvarlige partner sikrer, at det beregnede honorar er rimeligt.
På anmodning gives der et begrundet overslag over honorarets størrelse før arbejdets påbegyndelse. I det tilfælde, hvor det ikke er muligt eller kun meget vanskeligt at give et sådant overslag, oplyses der efter hvilket parameter honoraret vil blive beregnet, for eksempel hvilke timepriser der vil blive anvendt på sagen. Vi orienterer klienten, hvis det under sagens forløb viser sig, at honoraret forventes at overstige overslaget.
Over for forbruger oplyses det forventede honorar eller kriterierne for honorarets beregning inden arbejdets påbegyndelse.
Der kan ske anmodning om forudbetaling af honorar og udlæg, før arbejdet påbegyndes. Enhver forudbetaling indsættes på en klientkonto. Klienten tilskrives renter efter gældende regler. Forudbetaling anvendes til udligning af honorar og udlæg, medmindre andet aftales.

7) Udlæg
Afholdte eksterne omkostninger i forbindelse med sagen faktureres løbende. Eksempler på sådanne eksterne omkostninger er udgifter til rejse, ophold og forplejning samt større kopieringsarbejde, oversættelse, telefon- eller forsendelsesudgifter. Der kan anmodes om forudbetaling af eksterne omkostninger eller medtages sådanne omkostninger på førstkommende afregning.

8) Afregning
Afregning sker som udgangspunkt løbende.
Betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Morarenter påløber i henhold til renteloven. Moms tillægges efter de til enhver tid gældende regler.

9) Ansvar
DRACHMANN ADVOKATER rådgiver udelukkende om dansk ret. Vi er ansvarlige for rådgivning til vores klienter efter dansk rets almindelige regler, dog således at vores ansvar er begrænset til kr. 5.000.000,- pr. advokat pr. år. Vi er ansvarsforsikrede i anerkendt forsikringsselskab.
Vort ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image eller andre former for indirekte tab.
DRACHMANN ADVOKATER er uden ansvar for fejl begået af andre rådgivere eller underleverandører, som DRACHMANN ADVOKATER efter aftale med klienten har anmodet om at bistå i sagen, eller som DRACHMANN ADVOKATER har henvist klienten til.

10) Lov om valg af værneting
Enhver tvist mellem klient og DRACHMANN ADVOKATER skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan udelukkende indbringes for danske domstole

Samarbejdspartnere

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top