Aktuelle Artikler

Hos DRACHMANN ADVOKATER er du altid sikker på, at den nyeste lovgivning, de nyeste domme, og de nyeste litterere artikler og tidsskrifter vil blive inddraget i den rådgivning du modtager.

Vi skriver løbende artikler, og holder løbende kurser om aktuelle retsområder, hvilket i øvrigt offentliggøres i dagspressen og andre tidsskrifter.

Neden for kan du se og læse de seneste udgivelser.

Fast ejendom
Opdateret den 7. september 2020

Ny lov om ejerlejligheder

Folketinget har vedtaget en ny lov om ejerlejligheder, der er trådt i kraft den 1. juli 2020, og som regulerer ejerforeninger og ejernes rettigheder og forpligtelser. 

Loven indeholder flere vigtige ændringer af den hidtil gældende ejerlejlighedslov, og er af stor betydning for ejere, bestyrelser og i øvrigt dirigenter på ejerforeningens generalforsamling.

En af de væsentligste ændringer er, at den hidtil udskældte regel i ejerlejlighedslovens § 2, stk. 4, er ophævet. Bestemmelsen medførte, at ejere, der ejede mere end en ejerlejlighed, der var genudlejet efter udgangen af 1979, ikke havde stemmeret på ejerforeningens generalforsamling, når der blev stemt efter fordelingstal, hvilken regel af mange fandtes urimelig.

Til gengæld er der indsat en generalklausul, der fastsætter, at der på en generalforsamling ikke kan træffes beslutninger, som åbenbart er egnet til at skaffe visse ejere eller andre en utilbørlig fordel på andre ejere eller ejerforeningens bekostning.

Tilsvarende gælder for beslutninger, der påfører en eller flere ejere en utilbørlig ulempe.

Med denne bestemmelse har man således indført en lovhjemmel til, at domstolene kan tilsidesætte en generalforsamlingsbeslutning, og man har herved blandt andet ville imødegå, at nogen på utilbørlig vis udnyttede, at de havde mange ejerlejligheder, og derved mange stemmer i foreningen. Reglen må forventes at give anledning til en del sager ved domstolene.

En anden nyskabelse i loven er, at ejerforeningen har fået en hjemmel til at kunne pålægge en ejer at betale en bod på op til kr. 10.000,00, hvis ejeren eller ejerens lejer gør sig skyldig i grov pligtforsømmelse over for ejerforeningen, eller andre ejere i foreningen.

Boden kan, såfremt ejeren, efter at være blevet pålagt boden, fortsætter med at forsømme sine forpligtelser, stige til kr. 20.000,00.

Loven fastsætter, at en sådan bod skal besluttes af en generalforsamling, og hvor mindst 2/3 af medlemmerne, såvel efter antal som efter fordelingstal, stemmer for forslaget.

Endvidere er der indført en regel, hvorefter en ejer, i de helt grove tilfælde vil kunne ekskluderes af ejerforeningen.

En sådan beslutning skal tillige træffes af en generalforsamling med mindst 2/3 flertal, og det er en betingelse, at ejerforeningen senest 6 uger efter generalforsamlingen, indbringer beslutningen om eksklusion for domstolene.

Får ejerforeningen medhold ved domstolene, vil ejeren være forpligtet til at sælge sin ejerlejlighed inden for 6 måneder, og sker det ikke, vil ejerforeningen kunne gennemføre et salg på tvangsauktion.

Det må forventes, at det kun er i meget grove tilfælde, at en eksklusion kan komme på tale, men det er hensigtsmæssigt, at der nu er indført en hjemmel til, at en ejerforening reelt vil kunne smide en ejer helt ud af ejerforeningen.

 

Artiklen er skrevet af advokat, Morten Hansen-Nord,
partner hos DRACHMANN ADVOKATER

 

 

Samarbejdsparter

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top