Aktuelle Artikler

Hos DRACHMANN ADVOKATER er du altid sikker på, at den nyeste lovgivning, de nyeste domme, og de nyeste litterere artikler og tidsskrifter vil blive inddraget i den rådgivning du modtager.

Vi skriver løbende artikler, og holder løbende kurser om aktuelle retsområder, hvilket i øvrigt offentliggøres i dagspressen og andre tidsskrifter.

Neden for kan du se og læse de seneste udgivelser.

Erhvervsret
Opdateret den 29. maj 2020

KAN COVID-19 UDGØRE FORCE MAJEURE?

Siden udbruddet af Covid-19, og ikke mindst nedlukningen af flere hverv, bliver jeg som advokat ofte blevet ringet op af mine erhvervskunder med forespørgsel om, hvorvidt Covid-19, og de konsekvenser denne har for opfyldelse af kontrakt, udgør force majeure, og dermed en omstændighed, som fører til at en kontraktpart ikke behøver at overholde kontrakten.

Force majeure forstås som en begivenhed der, 1) er upåregnelig, 2) er uden for parternes kontrol og som samtidig 3) hindrer opfyldelse af aftalen. Retsvirkningen af force majeure er, at ingen af parterne er forpligtede til at levere, og påberåber en part sig leveringsumulighed som følge af force majeure, kan parten i sagens natur heller ikke kræve betaling.

Force majeure omstændigheder kan være krig, naturkatastrofer, indførelsesforbud, dvs. en omstændighed af helt usædvanlig karakter. Domstolene har altid været meget tilbageholdende med at karakterisere et forhold som værende force majeure, og på nuværende tidspunkt har der da heller ikke været sager for retten, hvor spørgsmålet om hvorvidt Covid-19 udgør force majeure har været prøvet. Det skal nok komme.

Overordnet set er det min klare opfattelse at Covid-19 ikke udgør force majeure. Der kan dog være konkrete kontraktbestemmelser, som fører til en anden konklusion.

Men ud fra en generel betragtning er det formentlig alene en situation, hvor et konkret offentligt påbud bliver den direkte årsag til at en kontrakt ikke opfyldes, som kan karakteriseres som værende force majeure.

Årsagen til at jeg drager denne konklusion er, at samfundet, på trods af nedlukningen, i rigt omfang fortsat er i drift. Byggeri pågår stadig. Supermarkeder har stadig åbent og langt de fleste virksomheder fortsætter deres drift – naturligvis i et andet og ofte begrænset omfang.

Er man således ikke direkte pålagt, at stoppe sin virksomhed, mener jeg ikke at der er grundlag for at henvise til Covid-19, som en årsag til at man ikke kan opfylde sin kontrakt. Så længe der alene er tale om anbefalinger, henstillinger og lignende fra det offentlige, udgør disse, efter min opfattelse, ikke en hindring i at opfylde kontrakten. Erhvervslejere som er pålagt at lukke (ex. frisører) kan ikke undlade at betale leje, allerede fordi de som lejere fortsat råder over lejemålet, og dermed fortsat modtager modydelsen.

I lyset af den aktuelle situation anbefaler jeg mine erhvervsdrivende klienter, at man ved kontraktindgåelse tager stilling til, om kontrakten bør indeholde ”Covid-19 klausul”, således at man sammen med sin kontraktpart tager stilling til om, og i hvilket omfang, Covid-19 kan få indflydelse på forpligtelserne til opfyldelse af kontrakten.

Det er under alle omstændigheder tilrådeligt, at man søger advokatbistand, både i tilfælde af fortolkning af eksisterende kontrakter, samt for så vidt angår indgåelse af nye kontrakter, således at man videst muligt tager højde for de aktuelle omstændigheder.

Artiklen er skrevet af advokat, Søren Hansen,
partner hos DRACHMANN ADVOKATER

 

Samarbejdsparter

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top